Skip available courses

Available courses

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เข้าใจหลักการอ่านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด

2.  ใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นส่วนต่าง ๆ ในงานช่างยนต์

3.  มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและ
     รักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล

2.  ใช้ปรับตั้งบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล

3.  ตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

4.  วิเคราะห์สภาพของชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากการใช้งาน

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านค่า การใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นส่วนและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดในงานช่างยนต์